Home พุทธวิหาร ๙๖๐ ความเป็นมา พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐

ความเป็นมา พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐

40 second read
0
0
150

การขยายงานพระธรรมทูต
สร้าง “พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐”
ในความดูแลของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ – อินเดีย

เพื่อเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ มีห้องน้ำห้องสุขา ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ระหว่างเดินทาง และเป็นศาลาเอนกประสงค์รับประทานอาหารแบบปิกนิก ที่พักดื่มน้ำชา กาแฟ คลินิกปฐมพยาบาลและตู้ยาสามัญ

กำลังใจ ยิ่งใหญ่ กว่ากำลังใดๆ

ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คราวเดินทางนมัสการสังเวชนียสถาน โอกาสที่คุณยายอาจารย์ตรีธา  เนียมขำ เจริญอายุ ๘๐ ปี ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ได้ปรารภว่า น่าจะมีที่สักแห่งหนึ่งพอสร้างห้องน้ำ ที่พักถวายเพลพระ ใกล้ๆ กับชายแดน น่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลำบาก ให้คนแสวงบุญ คุณยายบอกว่า ขอให้ท่านเจ้าคุณดำเนินการให้ด้วย จะเป็นบุญกุศลอย่างมาก จากนั้นได้รับปัจจัยบริจาคมาเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดสร้าง จึงน้อมรับมาปฏิบัติ

พระราชรัตนรังษี
๙ มีนาคม ๒๕๔๙

_______________________________________

พระสุเมธาธิบดี ทตฺตสุทฺธิมหาเถร
อดีตหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย
ผู้เป็นต้นแบบแห่งงานพระธรรมทูตในสายพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล

“การฟื้นฟูพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ เป็นบุญสูงส่งยิ่งใหญ่ ควรเอาใจใส่เมืองพุทธบิดากับพุทธมารดาด้วย เราเดินทางมาลำบาก คนที่มาแสวงบุญก็ยิ่งกว่า ภายหน้าหากมีกำลังพอ ขอให้ช่วยกันจัดสวัสดิการดูแลชาวพุทธของเราที่เขามาแสวงบุญสวดมนต์ไหว้พระด้วย ผมว่านี่ก็เป็นบุญที่พวกเราควรตระหนักอย่างยิ่ง
นับวันแต่สังขารผมจะถดถอยอ่อนกำลัง พวกท่านผู้เป็นมหาเปรียญ มีปริญญาตรี โท เอก พ่วงท้าย งามเหมือนสังวาลของบัณฑิต นับวันแต่จะเจริญไปข้างหน้า โอกาสมีแน่นอนที่จะเป็น เจ้าฟ้า เจ้าคุณ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ระดับปกครองชั้นสูง หรือเป็นผู้มีบุญวาสนาในร่มเงาผ้ากาสาวพัตร ขอให้คำนึงว่า วันนี้เราร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สนองพระคุณของพระพุทธองค์ นั่งฉันข้าวกลางทุ่ง แวดล้อมด้วยแมลงวัน ยุงเป็นยามกลางคืน จุดเทียนส่องแสงบันทึกข้อความ บรรยากาศวันนี้จะเป็นอมตะในมโนปนิธาน ขอให้ภายหน้าของทุกท่านสมเจตนาที่ตั้งไว้ในวันนี้เทอญ.”

_______________________________________

ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมมหาวีรานุวัตร (๒๕๓๘) นำคณะกรรมการสำรวจพุทธสถานทางวิชาการ ในส่วนเมืองกุสินารา ลุมพินี กบิลพัสดุ์ นิโครธาราม เทวทหะ ถ่ายภาพที่หน้ามายาเทวีวิหาร-ลุมพินี

 

โครงการขยายงานพระธรรมทูต
สร้าง
“พุทธวิหาร สาลวดนทยาน (๙๖๐)”
ที่พักดูแลชาวพุทธผู้แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล

๑.       ชื่อโครงการ “พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐”
       เมื่อการก่อสร้างสมบูรณ์แล้ว จึงจะพัฒนาให้เป็นวัดไทยตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป

๒.      หลักการเหตุผล
       ด้วยพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย ในความดูแลของมหาเถรสมาคม ซึ่งประธานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้มอบหมายให้มาประจำที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุ้มครองดูแล อำนวยความสะดวกชาวพุทธผู้มาแสวงบุญตามพุทธสถานอันสำคัญในประเทศทั้งสอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา
ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดที่รัฐบาลได้สร้างขึ้น ในสังเวชนียสถาน ๒ วัด และด้วยศรัทธาขององค์กร มูลนิธิ สร้างวัดขึ้นตามพุทธสถาน ขณะนี้มีมากกว่า ๑๐ วัด พุทธบริษัทก็เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานมากขึ้นทุกปี แต่การเดินทางยังคงความลำบากอยู่เช่นเดิม ไม่ว่าถนนหนทาง ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ถวายภัตตาหาร และที่รับประทานอาหาร จะหาความสะดวกทั้งยาก จึงอาศัยสองข้างทางเป็นที่บรรเทาทุกข์ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนของ ๒ ประเทศ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น มีปัจจัยให้เกิดความไม่คล่องตัวอีกมาก
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมที่จะได้ร่วมกันเข้าไปช่วยดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธไทย ด้วยดำริที่จะจัดสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ศาลาภัตตาหาร ศาลาปฐมพยาบาลขึ้นสักแห่งหนึ่ง ในที่ไม่ห่างไกลจากชายแดนนัก ซึ่งจะเป็นสัดส่วนให้ผู้แสวงบุญได้พักใช้สอยห้องน้ำห้องสุขา จัดภัตตาหารเพลถวายพระระหว่างเดินทาง ดื่มน้ำชา กาแฟ พอหายเหนื่อยคลายกังวลแล้ว ค่อยเดินทางต่อไป
ด้วยพุทธานุภาพแผ่บารมีคุ้มครองผู้แสวงบุญเป็นแน่ จึงมีผู้ศรัทธาแรงกล้า ขอร่วมบริจาคเป็นทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินในที่เหมาะสมและสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ คือ คณะศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทำบุญในนามหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีคุณยายอาจารย์ตรีธา  เนียมขำ  เป็นต้นศรัทธาและศิษย์ผู้ใกล้ชิด มูลนิธิปู่โตพรหมรังษี โดยคุณสรพงษ์  ชาตรี เป็นเค้าบุญ ชมรมผู้ใฝ่ธรรมวันพุทธ ชมรมพุทธธรรมนำทอง (AIA) ระฆังทอง, พิณทอง, ยูนิตี้, สุวรรณคีรี คณะศิษย์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
พร้อมด้วยคณะผู้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยลุมพินี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ปี ๔๙ เป็นสมานฉันท์สู่การจัดซื้อที่ดิน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนอินเดีย-เนปาล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และจะเริ่มลงมือก่อสร้างในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

๓.      วัตถุประสงค์
–  เพื่อขยายงานพระธรรมทูตไทยให้เต็มพื้นที่ในพุทธภูมิ
–  เพื่อคุ้มครองดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มาแสวงบุญทั้งชาวไทยและนานาชาติ
–  เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาล เกียรติคุณคณะสงฆ์ไทยขจรไกล
–  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยความร่วมมือทางศาสนา วัฒนธรรม ระหว่างไทยกับอินเดีย
–  เพื่อตั้งเป็นคลินิกการปฐมพยาบาล สาขาของกุสินาราคลินิก
–  เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลอำนวยความสะดวก แก่ผู้แสวงบุญที่ชายแดน ๒ ประเทศ

๔.      ผู้รับผิดชอบ
       –  พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย
–  วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร
–  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ
–  วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
–  วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี

๕.      ผู้ให้การสนับสนุน
–  คณะศิษยานุศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในนามของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
–  มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
–  เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ มูลนิธิ องค์กร สมาคม วัด พ่อค้า ประชาชน
–  พุทธบริษัทผู้จาริกไปแสวงบุญ เกิดศรัทธาและเห็นประโยชน์ร่วมกันบริจาค
–  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
–  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
–  บริษัทผู้จัดไปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
–  ท่านผู้ศรัทธาแดนพุทธภูมิ AIA ในเครือนำทอง สุวรรณคีรี ระฆังทอง พิณทอง ยูนิตี้ ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

๖.      การดำเนินการ
       –  จัดหาที่ดินในพื้นที่เหมาะสม ตามนโยบาย
–  เสนอขอความเห็นชอบ และอนุโมทนา มส., พศ.
–  จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ ในราคาที่สมควรในนามของมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
–  จัดการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับที่ต้องการ
–  ให้สถาปนิกออกแบบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศเชิงพุทธ
–  เริ่มการก่อสร้าง จัดหาช่าง คนงาน
–  จัดตั้งกองทุน การดูแลและรักษา (ระยะยาว)

๗.     ระยะปฏิบัติการ
–  กำหนดเสร็จสมบูรณ์ ธันวาคม ๒๕๕๑
–  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซื้อที่ดิน (ผ่อนชำระ)
–  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ เริ่มงานก่อสร้างห้องสุขา ๓๒ ห้อง (ให้ใช้ได้ส่วนหนึ่งก่อนในเทศกาลกฐิน ๔๙)
–  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สร้างศาลาภัตตาหาร
–  วันมาฆบูชา สร้างสถานปฐมพยาบาล สาขาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
–  วันวิสาขบูชา สร้างโรงทาน (โรงครัว) หอสวดมนต์ ที่พักเจ้าหน้าที่ ที่พักสงฆ์

๘.     งบประมาณที่ต้องใช้
–  ซื้อที่ดิน                                                                                 ๒,๔๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างห้องน้ำ ๓๒ ห้อง                                                                ๓,๒๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างศาลาภัตตาหาร                                                                    ๗๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างโรงทาน โรงครัว                                                                   ๗๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างห้องพัก ห้องสวดมนต์                                                            ๓๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างศาลาสวัสดิการ                                                                 ๑,๒๐๐,๐๐๐       บาท
–  สร้างคลินิกปฐมพยาบาล                                                              ๕๐๐,๐๐๐       บาท
–  จัดทำสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ ฯลฯ                                                    ๕๐๐,๐๐๐       บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ                            ๙,๕๐๐,๐๐๐       บาท

๙.      งบประมาณที่คาดว่าจะได้จาก
–  จากผู้จาริกไปแสวงบุญ เห็นประโยชน์อย่างยิ่งเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า
–  จากหน่วยราชการ องค์กร มูลนิธิ นักธุรกิจ บริษัท คณะสงฆ์
–  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
–  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
–  จากผู้มีจิตศรัทธาชาวอินเดียและนานาชาติ ร่วมกันบริจาค

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้
–  ได้ขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม
–  ได้เห็นความเป็นสมานฉันท์ ระหว่างพระธรรมทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา ร่วมกันให้ความคุ้มครองดูแล และให้สวัสดิการแก่ผู้มาแสวงบุญ
–  ได้สถานที่อันเป็นสัดส่วน มีเครื่องอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ห้องสุขา ศาลาภัตตาหาร ศาลาปฐมพยาบาล ไว้ดูแลชาวไทยผู้แสวงบุญในถิ่นทุรกันดาร
–  ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับภาครัฐของอินเดีย ด้วยการดูแลผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยว กับทั้งท้องถิ่นได้รักษาพยาบาลในคลินิกที่เป็นสาขาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

๑๑.  สถานที่ติดต่อ
พระครูสังฆรักษ์ปรีชา  พุทธสโร
“พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐” โสนารี – อินเดีย
Gorakhpur – Sonauli Road, Near Sonauli Border
P.O., Nautanwa, Distt. Maharajgant, U.P. India

๑.  พระครูปลัด ดร.คมสรณ์  คุตฺตธมฺโม
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์     โทร. (๙๑) ๙๔๑๕๒๗๐๖๙๖
๒.  พระครูปลัดโกวิท  อภิปุญฺโญ
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร         โทร. (๙๑) ๙๔๑๕๒๖๑๖๖๒
๓.  พระครูสังฆรักษ์สมปอง  เขมทสฺโส
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร         โทร. (๙๑) ๙๔๑๕๒๗๔๔๑๙
๔.  พระครูพิบูลสรกิจ (นิรันดร)
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล  โทร. (๙๗๗) ๙๘๔๗๐๓๙๘๕๙
๕.  พระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล  โทร. (๙๗๗) ๙๘๕๑๐๖๙๒๙๗

 

แบบแปลนการก่อสร้าง

ตามดำริของ                                :           ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ – อินเดีย
ไวยาวัจกร                                  :           ฯพณฯ นายธวัชชัย  ทวีศรี
วิศวกรที่ปรึกษา                           :           นายจรัล  บูรพรัตน์
ประธานมูลนิธิฯ                            :           นายณรงค์ฤทธิ์  เอี่ยมเจริญยิ่ง
สถาปนิกผู้ออกแบบ                      :           นางอัจฉรา  วัชรเนตร (ครูอิ่ม)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง                     :           พระครูสุวัฒน์ชยาทร (อาภารโณ)
ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์                     :           พระครูปลัด ดร.คมสรณ์  คุตฺตธมฺโม
ฝ่ายเผยแผ่คุ้มครองดูแลผู้จาริกแสวงบุญ:       พระครูปลัดโกวิท  อภิปุญฺโญ
เจ้าหน้าที่ดูแล                              :           พระครูสังฆรักษ์ปรีชา  พุทฺธสโร
ฝ่ายกิจการสถานพยาบาล               :           นายชัชวิล ซิงห์ สัจจเทพ
ฝ่ายกิจกรรมมวลชนในท้องถิ่น         :           นายลักกี้ โกวิลด้า ซิงห์
ฝ่ายศาสนูปถัมภ์                           :           สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี
:           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
:           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ฝ่ายประสานงาน (ในประเทศไทย)    :           สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
:           มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

 

คณะพระมหาเถระ
ผู้เมตตาให้คำปรึกษาและเห็นชอบ

:  พระพรหมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม)
:  พระพรหมสุธี (เสนาะ  ปญฺญาวชิโร)
:  พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรุตฺติเมธี)
:  พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ  ธมฺมเสฏโฐ)
:  พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน  หาสธมฺโม)
:  พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์  สุทสฺสโน)
:  พระธรรมสุธี (พีร์  สุชาโต)
:  พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย  สุขญาโณ)
:  พระเทพรัตนสุธี (พิม ญาณวีโร)
:  พระราชรัตนาภรณ์  (ทองสืบ  สจฺจสาโร)
:  พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ  สมาหิโต)

ผู้ดำเนินงาน
:  พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด  ภูริปาโล)
:  พระราชรัตนรังษี  (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)

คณะทำงาน (พระธรรมทูต : พระนักศึกษา : เดลี : พาราณสี : ตรีภูวัน : โครักขปูร์)
:  พระครูสุวัฒน์ชยาธร
:  พระครูปลัดโกวิท  อภิปุญโญ
:  พระครูปลัด ดร.คมสรณ์  คุตฺตธมฺโม
:  พระครูสังฆรักษ์ปรีชา  พุทฺธสโร
:  พระครูสังฆรักษ์สมปอง  เขมทสฺโส
:  พระครูพิบูลสรกิจ (นิรันดร)
:  พระมหาดวงจันทร์  คุตฺตสีโล
:  พระมหาสุพจน์  กิตติวณฺโณ
:  ดร. พระมหาปรีชา  กตปุญฺโญ
:  พระมหาจำลอง  สุเมธโส
:  พระมหานิเวศ  ชินวโร
:  พระมหาอ้าย  ธีรปญฺโญ
:  พระมหานิวัตร  กลฺยาณวฑฺฒโน

Load More Related Articles
Load More By วัดไทย960
Load More In พุทธวิหาร ๙๖๐

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

รับสมัครบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่อง … …