ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป
เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี
ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี

ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน

ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด

ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ

วัตถุประสงค์การจัดบรรพชา – อุปสมบท

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเพื่อเฉลิมฉลองงานผูกพัทธสีมาวัดไทยลุมพินี

การให้บุตรธิดาบรรพชาอุปสมบทได้ผลานิสงส์ ๒๔ กัปป์, ให้ภรรยาหรือสามีบรรพชาอุปสมบทได้ผลานิสงส์ ๔๘ กัปป์ – สำหรับเจ้าภาพ (ผู้มิใช่บิดามารดา) ให้ผู้อื่นบรรพชาอุปสมบทจะได้อานิสงส์คนละ ๑๒ กัปป์ต่อ ๑ รูป

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  หมู่ ๙ ถ.ศรีวารีน้อย ซอย ๘ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๑-๒๖๐๐
  • พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) วัดไทยลุมพินี เนปาลโทรศัพท์ +๙๗๗ ๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗
  • พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์) วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย โทรศัพท์ +๙๑ ๙๙๗-๓๙๙-๔๐๐๒

1. ดาวน์โหลดใบสมัครอุปสมบทลุมพินี

2. ดาวน์โหลดใบประวัติผู้บวช

ระเบียบการสมัคร

๑. ผู้สมัครต้องมีศรัทธาและสามารถเข้าร่วมโครงการโดยตลอด๑๙ – ๓๑ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๐
๒. รับสมัครจำนวน๑๐๘คน

คุณสมบัติ

๑. กุลบุตรมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป (ไม่เกิน๗๐ปี)
๒. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่น่ารังเกียจและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
๓. มีความประพฤติดีมีความอดทนมีระเบียบวินัย
๔. เป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป

กำหนดการ

๕ ต.ค. พิธีซ้อมนาคณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๑๕ ต.ค. พิธีปลงผมนาคณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๑๖ ต.ค. ผู้บวชเดินทางชุดที่๑
๑๘ ต.ต. ผู้บวชเดินทางชุดที่๒
๑๙ ต.ค. พิธีบรรพชาสามเณรณสวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติ
๒๐ ต.ค. พิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี
๒๑-๒๙ ต.ค.อบรมปฏิบัติกรรมฐาน (ตามหลักสูตร)
๓๐ ต.ค. พิธีลาสิกขา (รับฉายาบัตร) ปิดโครงการ
๓๑ ต.ค. เดินทางกลับประเทศไทย

และสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ตามรายระเอียดตามภาพด้านล่างนี้

 

Load More Related Articles
Load More By วัดไทย960
Load More In ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

Check Also

ร้านโรตีที่มีชาวพุทธมาทานมากที่สุดในโลก

ความคืบหน้าปรับปรุง(ทำใหม่) ร้านโรตีที่มีชาวพุทธมาทานมา … …